Privacy Policy

 

Haptonomie InZicht hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Haptonomie InZicht houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

-        Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

-        Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

-        Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

-        Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

-        Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

-        Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Als Haptonomie InZicht zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Haptonomie  InZicht verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-        Administratieve doeleinde;

-        Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;

-        Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-        De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Haptonomie InZicht de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-        NAW gegevens

-        Telefoonnummer

-        Emailadres

-        Geslacht

-        Geboortedatum

-        Werkzaam bij organisatie

 

Uw persoonsgegevens worden door Haptonomie InZicht opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-        Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten

Persoonsgegevens van cliënten worden door Haptonomie InZicht verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-        Administratieve doeleinde;

-        Het uitvoering geven aan de behandelovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-        De behandelovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Haptonomie InZicht de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-        NAW gegevens

-        Telefoonnummer

-        Emailadres

-        Geslacht

-        Geboortedatum

-        Werkzaam bij organisatie

-        Gegevens over gezondheid

 

Uw persoonsgegevens worden door Haptonomie InZicht opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-        Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en daarna minimaal 15 jaar.

 

Verwerking van persoonsgegevens van oud-cliënten/patiënten

Persoonsgegevens van cliënten worden door Haptonomie InZicht verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-        Administratieve doeleinde.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-        De behandelovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Haptonomie InZicht de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-        NAW gegevens

-        Telefoonnummer

-        Emailadres

-        Geslacht

-        Geboortedatum

-        Werkzaam bij organisatie

-        Gegevens over gezondheid

 

Uw persoonsgegevens worden door Haptonomie InZicht opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-        Maximaal 40 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Haptonomie InZicht verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-        Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-        Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Haptonomie InZicht de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-        Voornaam;

-        Tussenvoegsel;

-        Achternaam;

-        E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Haptonomie InZicht opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-        Gedurende de periode dat men aangemeld is.

 Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Haptonomie InZicht verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-        Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-        Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Haptonomie InZicht de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-        Voornaam;

-        Tussenvoegsel;

-        Achternaam;

-        Telefoonnummer;

-        E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Haptonomie InZicht opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-        Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.


Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

-        Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;

-        Het verzorgen van de (financiële) administratie;

-        Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Haptonomie  InZicht bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

-        Alle personen die namens Haptonomie  InZicht van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

-        We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

-        We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

 

 

 

 

-        Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

-        We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

 

 Klacht en Tuchtrecht

Wij maken via het NVPA gebruik van een poule van klachten-functionarissen. Dit is verplicht gesteld binnen de Wkkgz .

Tevens zijn de therapeuten geregistreerd bij het Scag.

De poule van klachtenfunctionarissen is door een stuurgroep, samengesteld uit mensen van de RBCZ Sector Psychosociaal en de RBCZ Sector Medisch Sociaal vormgegeven.  De klachtenfunctionarissen van de poule zijn gekwalificeerd en voldoen aan het  beroepsprofiel dat de stuurgroep op basis van het VKIG profiel hiertoe heeft opgesteld

Het NVPA heeft het klachtenreglement afgestemd op de Wkkgz en dit reglement is goedgekeurd door cliënt/patiënten belangenorganisaties. Zie hiervoor www.nvpa.org

Indien u niet tevreden bent over uw behandeling kunt u het navolgende doen:

  • Praat hierover met uw therapeut. Een cliënt of wettelijke vertegenwoordiger kan dit doen via e-mail en/of telefonisch. De therapeut kan meer informatie geven en/of de behandeling nogmaals uitleggen. Ook voor de therapeut is het belangrijk te weten dat er vragen zijn over de behandeling of dat er iets niet goed gegaan is.
  • Als u er samen niet uitkomt dan kunt u dat kenbaar maken aan de beroepsvereniging.
  • De beroepsvereniging bespreekt met u de ontstane situatie door en geeft aan welke mogelijkheden er zijn. Dit gesprek is vertrouwelijk.