Algemene voorwaarden van praktijk: Haptonomie Inzicht

 Begrippen

      Zorgaanbieder: Haptonomie InZicht

       KVK 4025809

  

      Beroepsaansprakelijkheid ,,,,,,

      WGBO: In de WGBO staan de rechten en plichten van mensen die zorg krijgen.

      Cliënt/ patiënt: Een natuurlijke persoon die zorg afneemt.

      Behandeling: de door zorgaanbieder aangeboden dienst na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van cliënt/ patiënt welke binnen het opleidingsgebied liggen van de zorgaanbieder.

 

Toepasselijkheid en totstandkoming van de overeenkomst

      Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten over door HAPTONOMIE INZICHT uit te voeren opdrachten.

      De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

      Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van de overeenkomst, dan wel bedingen afwijkend van deze algemene voorwaarden zijn voor HAPTONOMIE INZICHT slechts bindend als deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

 

Zorgaanbieder

 

Behandeling

      De behandeling start met uw schriftelijke toestemming met een intakegesprek, waarna een behandelplan samen met u wordt opgesteld. Dit behandelplan zal worden opgenomen in uw dossier. Hierin geschiedt de behandeling volgens afspraak met uw eigen doelen, wensen, werkafspraken en besproken werkwijze. Dit wordt de leidraad voor de Haptotherapie behandeling en wordt ondertekend bij tijdens de 1e sessie. Er vinden regelmatig evaluatiesessie plaats waarin u zelf en de zorgverlener zowel mondeling als schriftelijk verslag doen over uw ontwikkelingen binnen de therapie. Een behandelovereenkomst krijgt u opgestuurd of schriftelijk overhandigd.

      De sessies duren 45 minuten tot 1 uur en vinden in overleg met een zekere regelmaat plaats, zodat er een doorgaand proces kan ontstaan.

      U kunt zonder verwijzing van een arts of specialist bij de zorgverlener terecht.  Echter als aanvullende informatie is vereist, zal Gerja Lakke contact opnemen met uw huisarts, Arboarts, POH GGZ, of andere specialist. Dit gaat altijd in samenspraak en overleg met u en is ondertekent in de behandelovereenkomst. Wanneer andersoortige behandeling gewenst is, zal de Gerja Lakke u doorverwijzen naar een andere zorginstelling of specialist. Ook vinden er in ons centrum regelmatig Multi professionele begeleidingen plaats.  In de behandelovereenkomst wordt dit met u afgestemd.

      Op het moment dat de Gerja Lakke ziek of afwezig is, wordt zij vervangen door Adri van Loon.

      Gerja Lakke van HAPTONOMIE INZICHT werkt als zelfstandige. Voor bedrijven wiens medewerkers gebruikmaken van het aanbod van HAPTONOMIE INZICHT kan indien nodig een modelovereenkomst worden gesloten voor het bieden van individuele begeleiding, aanbieden van workshops of verzorgen van trainingen.

 

Betaling

•     De kosten per therapiesessie bedragen € 86,00 euro per uur

•    De factuur krijgt u dezelfde dag toegestuurd via de e-mail. Deze factuur kunt u ook gebruiken  

      Ook is het mogelijk om de sessies via uw werkgever vergoedt te krijgen. Dan wordt er een offerte voor goedkeuring naar uw bedrijf gestuurd.  Betaling is dan halverwege het traject.

•     Betalingen dienen binnen 30 dagen te worden voldaan. Bij niet tijdige betaling kunnen de   wettelijke rente en administratiekosten in rekening worden gebracht. Mocht betaling uitblijven dan zal een incassobureau worden ingeschakeld. Extra gemaakte kosten zullen altijd aan u worden doorberekend.

 

Annulering

      Natuurlijk kan het voorkomen dat u ziek wordt of dat een gemaakte afspraak om andere redenen niet nagekomen kan worden. U dient dit minimaal 24 uur van tevoren door te geven. Bij niet tijdige annulering wordt 50% van de kosten in rekening gebracht, dit geldt ook voor de eerste afspraak. De kosten van deze annulering kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.

      Annulering geeft u telefonisch, via sms, whatsapp of e-mail door, waarbij de datum van de ontvangst bindend is.

 

Dossiervoering

      De zorgverlener is wettelijk verplicht tot dossiervoering. Alle sessies worden door de zorgverlener reproduceerbaar gerapporteerd. U heeft het recht te allen tijde deze rapportages en evaluatieverslagen op te vragen en in te zien. Het dossier blijft eigendom van de zorgverlener, 20 jaar na afronding van het proces van uw behandeling of het laatste contactmoment wordt het dossier vernietigd.

      De zorgverlener heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw dossier. Informatie wordt alléén met uw toestemming opgevraagd en/of verstrekt aan andere hulpverleners, familie, werkgever of andere betrokkenen.

      Zaken als het recht op informatie, omgang in het kader van privacy en toestemming voor de behandeling, zijn vastgelegd in de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

 

Klachtenregeling

      In geval van klachten is het eerste doel om uw onvrede eerst met de zorgverlener te bespreken en te kijken of u er samen uit kunt komen. Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk (info@haptonomieinzicht.nl) worden ingediend. Na ontvangst wordt de klacht zo snel mogelijk, binnen 2 weken, met u besproken en wordt er gekeken naar oplossingen of verdere stappen. Mocht dit om welke reden dan ook niet mogelijk zijn, dan wordt u hierover geïnformeerd door HAPTONOMIE INZICHT. Na afhandelen van de klachtenprocedure ontvangt u een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure. Alles zal schriftelijk worden vastgelegd. Er zal zorgvuldig worden omgegaan met de verkregen informatie

 

Aansprakelijkheid

      U bent zelf verantwoordelijk voor het geven, gevraagd of ongevraagd, van de juiste informatie tijdens het behandelingstraject. U bent verantwoordelijk voor uw eigen proces. Dit betekent dat als u vindt dat de behandeling niet helpt, u iets niet begrijpt of het ergens niet mee eens bent, u dit zelf aangeeft. Dit geld ook voor eventuele wijzigingen ten aanzien van het medicijngebruik, gezondheid, zorgverzekering, huisarts, NAW-gegevens enz.

      HAPTONOMIE INZICHT is niet aansprakelijk voor materiële schade die u geleden heeft door het bezoeken van de praktijk. Dit geldt ook voor zoekgeraakte spullen of beschadiging van uw materialen, tijdens of na een bezoek aan HAPTONOMIE INZICHT

      HAPTONOMIE INZICHT heeft een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Deze aansprakelijkheidsverzekering beschermt HAPTONOMIE INZICHT tegen de financiële gevolgen van fouten die gemaakt zijn of schade die zijn veroorzaakt tijdens de uitoefening van het beroep en in de praktijk. Als de zorgverlener aansprakelijk wordt bevonden voor geleden schade gelden de voorwaarden van de beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Nationale Nederlanden van HAPTONOMIE INZICHT is eveneens in het bezit van een rechtsbijstandverzekering welke is afgesloten bij Nationale Nederlanden, die dekkend is voor de WKKGZ.

 

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

      De meldcode is een code waarin staat hoe een zorgverlener moet omgaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Iedere zorgverlener met een beroepsgeheim heeft op basis van de wet op jeugdzorg het recht om vermoedens van kindermishandeling te melden. Het meldrecht omvat het recht om op verzoek van het Meldpunt Kindermishandeling informatie te verstrekken over de ouders en/of het kind, zo nodig zonder toestemming van het kind en/of ouder.

 

AVG

      HAPTONOMIE INZICHT houdt persoonsgegevens bij van cliënten/ patiënten en is op basis daarvan onderhevig aan de AVG. Daarover kunt u op www.haptonomieinzicht.nl  meer informatie vinden zoals de privacyverklaring.

 

Toepasselijk recht

      Op de rechtsverhouding tussen zorgverlener en cliënten/ patiënten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen ter zake of in verband met die rechtsverhouding kunnen, naast de op grond van de wet bevoegde rechter, worden beslecht door de bevoegde rechter.